Rachunek kosztów a próg rentowności za pomocą MS Excel

Adresaci:

Kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz dla księgowych i finansistów chcących wdrożyć lub pogłębić wiedzę z zakresu rachunku kosztów za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

Zakres:

 • Sposoby obliczania w Excelu rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.
 • Szacowanie kosztów w modelu rachunku kosztów zmiennych:
  • metoda punktów krańcowych,
  • metoda graficzna,
  • metoda regresji liniowej,
  • analiza mierników produkcji wpływających na koszty,
  • automatyczny dobór miernika produkcji,
  • zastosowanie Menedżera Scenariuszy do doboru miernika produkcji.
 • Grupowanie i rozliczanie kosztów pośrednich:
  • grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie,
  • kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK),
  • rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, częściowe i pełne zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu),
  • obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych),
  • obciążanie produktów kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla wydziałów, odrębne stawki dla stanowisk, przewidywane stawki kosztów pośrednich).
 • Analiza progu rentowności (BEP):
  • analiza progu rentowności i płynności (założenia i znaczenie analizy, dezagregacja kosztów stałych, uwzględnienie w analizie różnych cen, niejednorodnej produkcji i podatków, próg płynności),
  • planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie (badanie wpływu na wynik i próg rentowności zmian kosztów stałych, zmiennych, cen i ilości sprzedaży, ograniczenia analizy progu rentowności),
  • analiza dźwigni (dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa, dźwignia połączona).
 • Modele kalkulacji doliczeniowej (według różnych kluczy rozliczeniowych):
  • porównanie kalkulacji według różnych kluczy,
  • zastosowanie Menedżera Scenariuszy do wyboru klucza rozliczeniowego.
 • Kalkulacja cen metodą księgową:
  • model porównania cen obliczonych różnymi metodami,
  • zastosowanie Menedżera Scenariuszy do wyboru metody kalkulacji cen.
 • Rachunek kosztów działań (ABC) - zasady i możliwości wdrożenia:
  • analiza rentowności produktów (hierarchia produktów, alokacja kosztów na produkty, elementy składowe analizy kosztów produktów, analiza rentowności w cyklu życia produktu),
  • analiza rentowności klientów (segmentacja klientów, elementy składowe analizy rentowności klientów),
  • analiza rentowności jednostek wewnętrznych (ośrodki odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje, kryteria wyodrębniania i oceny, elementy składowe analizy efektywności działania ośrodków odpowiedzialności),
  • analiza rentowności kanałów dystrybucji (rodzaje kanałów dystrybucji, elementy składowe analizy kanałów dystrybucji).

 

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

 

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Czas trwania: 1 dzień

 

Cena:

499 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

 

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony