Kontrola zarządcza - definicja i podstawa prawna...

Zdefiniowanie kontroli zarządczej jest próbą wprowadzenia w życie jednostek publicznych, podejścia zdecydowanie bardziej skupionego na organizacji.

Stosowane dotychczas przepisy o kontroli finansowej (zastąpionej obecnie przez kontrolę zarządczą) przyzwyczaiły jednostki sektora finansów publicznych do koncentracji na tematyce rozliczeń finansowych. Tymczasem wprowadzana kontrola zarządcza wymaga skupienia się na prawidłowej realizacji celów i zadań tych jednostek, a więc zwiększenia ich użyteczności społecznej.

Definicję kontroli zarządczej prezentuje „Ustawa o finansach publicznych" (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240).

Jako podstawę, tworzącą pojęcie kontroli zarządczej, należy zacytować dwa artykuły tej ustawy.

Art. 68

Ust. 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Ust. 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.

Art. 69

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

  1. ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;
  3. kierownika jednostki.

Podejście do kontroli zarządczej wg „starego modelu", jako do mechanizmu weryfikującego wydatki JSFP, widoczne jest dzisiaj w ofercie wielu firm. Duża część oferentów skupia się na zagadnieniach finansowych, całkowicie pomijając lub traktując jako marginalne, główne elementy wynikające z definicji i celu kontroli zarządczej.

Oferta firmy 2Business Consulting Group skupia się na ujęciu tematyki kontroli zarządczej, zgodnie ze standardem utworzonym przez Ministra Finansów, a opublikowanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony