Ciągłość działania - słowniczek skrótów i pojęć

Prezentujemy słowniczek podstawowych skrótów i pojęć, związanych z tematyką Ciągłość Działania (BCM).

STOSOWANE SKRÓTY:

  • BCMS - System Zarządzania Ciągłością Działania (Business Continuity Management System)
  • BCP - Plany Ciągłości Działania (Business Continuity Plan)
  • BIA - Analiza Wpływu na Biznes (Business Impact Analysis)
  • DRP - Plan odtwarzania utraconych zasobów (Disaster Recovery Plan)
  • MTPoD - Maksymalny Tolerowany Czas Zakłócenia (Maximum Tolerable Period of Disruption)
  • RTO - Docelowy Czas Wznowienia Działalności (Recovery Time Objective)
  • RPO - Docelowy Punkt Wznowienia Działalności (Recovery Point Objective)

DEFINICJE I POJĘCIA:

BCM - zarządzanie ciągłością działania (z ang. - Business Continuity Management). Jest to zapewnianie (na drodze ustanowienia procesu i organizacji działania), że pewien uznawany za minimalny, niezbędny poziom działania operacyjnego zostanie zachowany nawet w warunkach krytycznego zakłócenia.

BCP - plan ciągłości działania (z ang. - Business Continuity Plan). Jest to zestaw dokumentów określających organizację i zasady postępowania w ramach działań stanowiących zaplanowane reagowanie na nieoczekiwane wystąpienie zakłócenia normalnej działalności organizacji.

DRP - plan odtwarzania utraconych zasobów (z ang. - Disaster Recovery Plan) występuje jako część BCP. W dokumencie takim pojawiają się procedury odtworzeniowe, niezbędne do przywrócenia normalnej działalności.

Analiza BIA - Analiza wpływu zdarzenia na działalność przedsiębiorstwa jest kluczowym etapem projektowania i wdrażania planu ciągłości działania. Analiza BIA dostarcza pełnej informacji o potencjalnych stratach, które mogłyby powstać na skutek przerwania ciągłości działania procesu biznesowego. W zakresie analizy BIA szacujemy straty wyrażane nie tylko w pieniądzu, ale i wpływ strat na wizerunek oraz prestiż firmy, utratę zaufania Klientów i kontrahentów. Analiza BIA pozwala na zidentyfikowanie krytycznych dla organizacji procesów biznesowych, które są niezbędne do przetrwania tej organizacji. Wybór procesów biznesowych pozwala na identyfikację zabezpieczeń, które skuteczne zabezpieczą te procesy. Istotnym elementem Analizy BIA jest określenie ekonomicznych granic opłacalności wdrożenia zabezpieczeń. W zarządzaniu ciągłością działania niezbędnym jest spojrzenie na organizację jako wartość, ale implementując zabezpieczenia musimy spojrzeć na organizację przez pryzmat najbardziej krytycznych procesów.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony