Analiza ryzyka w kontroli zarządczej

Adresaci:

Kierownicy i dyrektorzy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a także główni księgowi, skarbnicy, sekretarze, audytorzy wewnętrzni i pozostali pracownicy odpowiedzialni za procedury kontrolne w tych jednostkach.

Zakres:

Szkolenie obejmujące podstawowy zestaw wiedzy n.t. kontroli zarządczej, w tym:

 1. Definicja kontroli zarządczej.
 2. Podstawy COSO II
 3. Cele kontroli zarządczej.
 4. Rola najwyższego kierownictwa w systemie kontroli zarządczej.
 5. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki:
  1. wartości etyczne
  2. kompetencje zawodowe
  3. struktura organizacyjna
  4. delegowanie uprawnień
 6. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów:
  1. określenie celu istnienia jednostki (misji)
  2. system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki
 7. Zarządzanie ryzykiem jako podstawowy element kontroli zarządczej.
 8. Analiza ryzyka jako podstawa zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania.
 9. Skuteczne zarządzanie ryzykiem.
 10. Plan postępowania z ryzykiem
 11. Narzędzia skutecznej analizy ryzyka
 12. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:
  1. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
  2. sprawowanie nadzoru
  3. ciągłość działalności
  4. ochrona zasobów
  5. szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
  6. mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 13. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji:
  1. pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji
  2. komunikacja wewnętrzna
  3. komunikacja zewnętrzna
 14. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny:
  1. system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań
  2. ocena systemu kontroli zarządczej
  3. ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego
  4. źródła informacji o stanie kontroli zarządczej

Certyfikaty:

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez 2Business Consulting Group

Charakterystyka kursu:

Wykłady + warsztaty

Ilość dni – 1

Cena:

400 zł od osoby, dla grup zamkniętych cena do negocjacji

powrot

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook'u Facebook | Zastrzeżenia prawne | Mapa strony